Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.

We zijn weer geopend! Kijk op deze pagina www.rozet.nl/corona voor het laatste nieuws, onze openingstijden en belangrijke informatie over onze maatregelen.
 1. Home
 2. Over Rozet

Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder Jenny Doest is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van Rozet. De Raad van Toezicht beoordeelt de kwaliteit van onze non-profitorganisatie op basis van het beleid. Daarnaast denken ook de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad mee.

Governance

Rozet wil van maximale meerwaarde zijn voor de stad Arnhem. Hoe we dat doen, vind je op deze website.

Enkele jaren geleden is ervoor gekozen om als één organisatie op te treden. Kunstbedrijf, bibliotheek, erfgoed en Rozet gingen samen (lees over de organisatiegeschiedenis). Samen met partners in de stad voeren we als non-profitorganisatie onze maatschappelijke opdracht zo effectief en efficiënt mogelijk uit. 

Rozet werkt volgens het Raad van Toezichtmodel en volgens de principes van de landelijke Governance Code Cultuur. Dit zijn afspraken voor zowel goed bestuur, een gedragscode als toezicht. Samenwerken, binnen als buiten de organisatie, en eigen professionaliteit zijn belangrijke thema's. 

Meer informatie

Meer informatie over de samenstelling van de raad en de organisatie vind je onderaan deze pagina. 

Raadsleden

De Raad van Toezicht heeft 5 leden. Elk lid neemt aan de raad deel voor Rozet als geheel en vanwege een specifieke deskundigheid:

 • Dhr. A.H. (Arie) de Vries (voorzitter RvT)
  Is bestuurder Stichting Sterker Sociaal Werk.
 • Dhr. L. (Barth) van Eeten (vice-voorzitter)
  Is voorzitter diverse raden van toezicht en andere (neven)functies.
 • Dhr. M.C. (Michel) Bloemsma (lid RvT)
  Is financieel directeur nv SRO, lid raad van commissarissen Baston Wonen.
 • Mevr. A.W.M. (Anique) Aretz (lid RvT)
  Is directeur-eigenaar Anar interim-management en lid ombudscommissie gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal.
 • Dhr. M.P (Thijs) van Exel (lid RvT)
  Is senior adviseur Stichting Kennisland.

De raad komt 6 of 7 keer per jaar bijeen.

Ondernemings- en vrijwilligersraad

Naast de raad van toezicht denken ook de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad mee.

De belangen van de medewerkers worden behartigd in de ondernemingsraad; de belangen van de vrijwilligers in de vrijwilligersraad. Dat klinkt niet meer dan logisch, maar vrijwel geen enkele andere culturele organisatie heeft zo'n raad voor en door vrijwilligers.

Rozet werkt met ruim 200 vrijwilligers, op allerlei plekken in de organisatie. Dankzij de oprichting van de vrijwilligersraad eind 2017 heeft elke vrijwilliger ook formeel inspraak binnen de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht

Qua samenstelling is de Raad van Toezicht een divers team. Elk lid van de raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de Stichting Rozet als geheel.

Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid en achtergrond. De leden nemen deel aan een van de ingestelde commissies. Er zijn 6 tot 7 bijeenkomsten van de Raad van Toezicht per jaar.

Daarnaast worden er themabijeenkomsten georganiseerd, vindt overleg plaats met interne stakeholders en vragen commissiebijeenkomsten om een structurele tijdsinvestering.

Thema’s Raad van Toezicht in 2017

Bij de bestuurlijke fusie in augustus 2016 heeft de Raad van Toezicht een ontwikkel- en professionaliseringstraject ingezet. Hierbij was veel aandacht is voor de inrichting van de governance (zie hierboven) en onderlinge samenwerking.

In 2017 zijn hierin de nodige stappen gezet. Op de eerste plaats is besloten om bij deze professionalisering aan te sluiten bij ‘Code Cultural Governance’. Daarnaast zijn er verschillende commissies ingesteld:

 • de auditcommissie
 • de commissie kwaliteit en ontwikkeling
 • de remuneratiecommissie

In het kader van de verdere versterking van de onderlinge samenwerking in de Raad van Toezicht is een teamprofiel opgesteld. Hiermee ontstond meer inzicht in elkaars persoonlijke kwaliteiten, de complementariteit en de teamdynamiek. Dit profiel diende tevens als basis voor het aantrekken van een nieuwe toezichthouder.

Strategisch beleidsplan in 2017 centraal

Inhoudelijk stond naast de reguliere onderwerpen als begrotingen en jaarrekeningen, de ontwikkeling van het Strategisch beleidsplan 2018-2020 centraal. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht is hierover samen met de directeur-bestuurder regelmatig gesproken. Daarnaast kreeg de betrokkenheid van de Raad hierbij vorm tijdens themabijeenkomsten met medewerkers en leidinggevenden.

Ook was het onderwerp van gesprek bij de overleggen met de Ondernemingsraden (van Kunstbedrijf Arnhem en de Bibliotheek Arnhem).

Om het belang van de Vrijwilligersraad te benadrukken, was de Raad van Toezicht ook aanwezig bij de installatie van deze Raad.

Verder is in 2017 een reglement Raad van Toezicht en een reglement Bestuurder vastgesteld. 

Aftredende en nieuwe raadsleden in 2017 en 2018

In 2017 namen 2 leden afscheid:

 • Jan van den Berg in het kader van het aftreedrooster
 • Herre Dijkema in verband met het aanvaarden van een functie die niet te verenigen viel met de toezichthoudende functie.

Beide toezichthouders hebben we bedankt voor hun grote inzet en hun bijdrage bij de totstandkoming van de bestuurlijke fusie.

Om de Raad van Toezicht weer op volle sterkte te brengen is Anique Aretz per 1 oktober 2017 toegetreden.

2018

Per 1 januari 2018 stopte ook Leo Kool. Ook voor hem geldt een passend afscheid in juni 2018, waarbij we zijn inzet voor de Bibliotheek, Volksuniversiteit en de Stichting Beheer Rozet zullen memoreren.

Arie de Vries, voorzitter, volgde per 15 augustus 2018 Dorothé Lamers op. Thijs van Exel trad per die datum aan als lid van de Raad van Toezicht.